دست یابی به پایگاه داده Access اکسس در #C سی شارپ

برای دستکاری پایگاه داده اکسس ساده ترین راه استفاده از کدهای SQL است.
مثال: ابتدا باید یک Conetction String برای دستیابی به پایگاه داده تعریف کنیم

string Constr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=|DataDirectory|\\SoftPackDb.mdb;Persist Security Info=True";

سپس یک دستور ایجاد کنیم که می تواند شامل ایجاد رکورد جدید ، حذف و ... باشد

string cmdstr =
"DELETE FROM TableName where Parameter1= "Value1""
"INSERT INTO [TableName] (Par1, Par2, Par3,...) VALUES (val1,val2,val3 ,... )";
"UPDATE TableName SET Par1 = Val1 ,par2 = val2 , ...."

در مرحله بعد باید اشیاء برای دسترسی به پایگاه داده و ایجاد تغییرات در آن ایجاد کنیم.

OleDbConnection conn = new OleDbConnection(Constr)
OleDbCommand com = new OleDbCommand(cmdstr, conn)

و در نهایت دستور را اجرا می کنیم.

conn.Open();
com.ExecuteNoneQuery();