تفاوت بین دیتاویو DataView و دیتاتیبل DataTable

هر DataTable یک View به نام DefaulView دارد.
در ADO.NET (متاسفانه) هر View فقط شامل اطلاعات یک جدول است و با View موجود در SQL Server تفاوت بسیار دارد.
در واقع یک View در ADO.Net یک زیر مجموعه از Table است که می‌تواند:
1. داده‌ها را بر اساس یک ستون مرتب کند.
2. سطرها را بر اساس خواسته‌ی ما فیلتر کند.
3. سطرها را به اشکال زیر به ما بدهد:
3.1. سطرهای اولیه ( پیش از تغییرات )
3.2. سطرهای جاری ( پس از اعمال تغییرات )
3.3. سطرهای جدید
3.4. سطرهای حذف شده
3.5. سطرهای تغییر یافته
3.6. سطرهای تغییر یافته پیش از اعمال تغییرات

پس می‌بینید که امکانات بسیار مناسبی رو در اختیار شما می‌گذاره.