گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی - 39 صفحه / Word

عنوان گزارش کار: آزمایشگاه مصالح ساختمانی
کاربر گرامی فونت این گزارش کار B Mitra  و سایز آن 14 می باشد.
چکیده گزارش کار:
نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک درجه حرارت مشخص شده ای تعین شده باشد . وزن دانه ای سنگی عموما برای ارتباط دادن وزن دانه ها به حجم آن به کار می رود...

فهرست مطالب گزارش کار:
آزمایش اول: تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی

روش آزمایش و نتایج محاسبات
آزمایش دوم: تعیین وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر
روش آزمایش و نتایج محاسبات
آجر سفال و نتایج محاسبات
آزمایش سوم: تعیین درصد جذب و رطوبت آجر
مقاومت فشاری آجر و نتایج محاسبات
مقاومت خمشی آجر و نتایج محاسبات
آزمایش چهارم: تعیین درصد ناخالصی آهک
مقاومت فشاری آهک
مقاومت خمشی آهک
آزمایش پنجم: تعیین وزن مخصوص چوب و درصد رطوبت آن و درجه پوکی آن
آزمایش ششم: تعیین غلظت نرمال ملات ماسه سیمان
آزمایش تعیین مقاومت فشاری سیمان و خمیر سیمان
گزارش انجام آزمایش مقاومت فشاری و رسان
آزمایش تعین مقاومت کش سیمان و خمیر سیمان
گزارش انجام آزمایشات مقاومت کششی سیمان و خمیر سیمان
آزمایش تعیین درجه نرمی گچ ساختمانی
آزمایش تعیین وزن حجمی گچ ساختمانی
آزمایش تعیین غلظت نرمال گچ ساختمانی
آزمایش تعیین زمان گیرش گچ ساختمانی
آزمایش تعیین مقاومت فشاری گچ و بتن گچ
آزمایش تعیین مقاومت خمشی گچ و بتن گچ
آزمایش تعیین مقاومت کششی گچ و بتن گچ
آزمایش تعیین وزن مخصوص انبوهی متراکم و غیر متراکم

قیمت: فقط 1,500 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 68
فرمت: docx
تعداد صفحات/اسلاید: 39