ذخیره Connection String در فایل Web.Config در ASP.Net

بسیاری اوقات برنامه‌های کاربردی نیاز دارند که چیزهای خاصی مانند Connection String (رشته اتصال) یا پارامترهای عمومی برنامه، به طور خارجی برای برنامه ذخیره شوند. راه قدیمی برای این کار استفاده از فایلهای INI یا وارد کردن آنها در Registry بود. البته هر کدام از این روشها مشکلات خاص خود را دارند. ASP.NET راه مناسبی را برای انجام آن فراهم کرده است. شما می‌توانید این قبیل مقادیر را قسمت <appSettings> فایل Web.Config ذخیره کنید. کد زیر بیانگر این مطلب می‌باشد.

ذخیره کردن مقادیر در Web.Config
کد زیر را به فایل Web.Config خود اضافه کنید:

<configuration>
<appSettings>
    <add key="connectionstring"
        value="Integrated Security=SSPI;
        Initial Catalog=Northwind;
        Data Source=MyServer\NetSDK" />
</appSettings>

فضانام های مورد نیاز
فضانامهای زیر کلاسهای مورد نیاز برای این کار را فراهم می‌کنند:

System.Collections.Specialized
System.Configuration

کد VB.NET برای بازیابی مقادیر
کد زیر چگونگی بازیابی مقادیر را با استفاده از VB.NET نشان می‌دهد:


Dim myvar As String
Dim nv As NameValueCollection
nv = ConfigurationSettings.AppSettings()
myvar = nv("connectionstring")

البته شما می‌توانید این کار را با سرعت بیشتری انجام دهید:

Dim myvar As String
myvar=ConfigurationSettings.AppSettings("connectionstring")

کد #C برای بازیابی مقادیر
کد زیر چگونگی بازیابی مقادیر را با استفاده از #C نشان می‌دهد:

string myvar;
NameValueCollection nv;
nv=ConfigurationSettings.AppSettings;
myvar=nv["connectionstring"];

از طریق کد زیر، می‌توانید این کار را با سرعت بیشتری انجام دهید:

string myvar;
myvar=ConfigurationSettings.AppSettings["connectionstring"];