متغیرهای ایستا در ASP.NET VB.Net

در ASP همواره از شئ Application برای ذخیره متغیرهای سراسری استفاده می شد. این عمل از لحاظ اختصاص فضای حافظه چندان مناسب نبود. در دات نت می توانیم با سود بردن از خواص متغیرهای ایستا در اکثر موارد نتیجه بهتری بدست آوریم. این روش در اکثر موارد سریعتر از استفاده از شئ Application خواهد بود.

در دات نت اکثر اشیاء به صورت کلاس در نظر گرفته می شوند که فایل global.asax نیز از این قائده پیروی می کند. برای استفاده از این روش در ابتدا باید به این فایل نام یک کلا س را اختصاص دهیم. دقت کنید که همیشه سعی می کنیم در نامگذاری از اسامی که راهنمای ما باشند استفاده کنیم. برای مثال در اینجا از نام myglobal استفاده می کنیم. به منظور انجام این کار از کد زیر استفاده می شود.

<%@ Application Classname="MyGlobals" %>

سپس با استفاده از تگ Script متغیرهای خود را تعریف می نماییم. دقت کنید که باید از کلمات کلیدی Public و Shared هم استفاده نما یید.

<Script language="vb" runat="server">
   Public Shared sAli as String = "This is just a test"
</Script>

با کد بالا ما متغیر خود را به نام sAli تعریف نمودیم. حال با استفاده از نام کلاس و این نام می توا نیم آن را در تمام صفحات خود به صورت مستقیم صدا کنیم.

x = MyGlobals.sAli

کدهای نمونه را می توانید مشاهده کنید.

<%@ Application Classname="MyGlobals" %>
<Script language="vb" runat="server">
   Public Shared sGreeting as String = "This is just a test"
</Script>
<% @Page Language="VB" %>
<HTML>
    <HEAD>
        <script Language='vb' runat=server>
            Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
               Label1.Text = MyGlobals.sGreeting
            End Sub
        </script>
    </HEAD>
    <body>
        <asp:label runat=server id=Label1></asp:label>
    </body>
</HTML>