دستور شرطی در ریپیتر ASP.NET

برای ایجاد دستورات شرطی در ریپیتر (مثلا در <%#Container.DataItem("MyField")%> اگر این فیلد مقدارش برابر 1 بود نمایش نده) باید از Eval برای گرفتن مقدار استفاده کنیم، میتونیم به Int32 هم کستش کنیم تا به صورت عددی بتوان آنرا مقایسش کرد.

<%#
int  i = (Int32) Eval("Column")
%>

از اینجا به بعد میتونیم با متغیر i کارهای مدنظر روی متغیر را انجام دهیم و یا می توان کاری را که میخواهیم روی داده انجام بدهیم را در یک function بنویسیم و از آن به صورت زیر استفاده کنیم:

<%#myfunction(Container.DataItem("MyField"))%>