اجرای Script دارای دستورات Go در c# سی شارپ

از زمانی که استفاده از ORM‌های Code First رایج شده ، اجرای اسکریپت‌های طولانی جهت ایجاد دیتابیس خیلی استفاده ندارد، اما حالت خاص همیشه پیش می‌آید.
مثلا قصد داریم پیش از آغاز برنامه پس از ایجاد دیتابیس توسط Entity Framework به یک سری جداول فیلدی با نوع داده‌ی Geometry اضافه کنیم. یا باید به دیتابیس یک سری Stored Procedure و View اضافه کرد.
Script‌ها ی Generate شده توسط SQL Server حاوی دستور Go هستند. ADO.NET اجرای Script که حاوی Go باشد را پشتیبانی نمی‌کند.
اما روش‌ها و ترفند‌های زیادی برای اجرای یک فایل Script طولانی حاوی دستور Go روی دیتابیس وجود دارد :

private static string GetScript()
{
    string path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +
                  @"Scripts\script.sql";
    var file = new FileInfo(path);
 
    string script = file.OpenText().ReadToEnd();
    return script;
}
 
private static void ExecuteScript()
{
    string script = GetScript();
 
    //split the script on "GO" commands
    var splitter = new[] {"\r\nGO\r\n"};
    string[] commandTexts = script.Split(splitter,
                                         StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    foreach (string commandText in commandTexts)
    {
        using (var ctx = new DbContext())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(commandText))
            {
                ctx.Database.ExecuteSqlCommand(commandText);
            }
        }
    }
}

در اینجا به جای آنکه تلاش کنیم یک فایل را روی دیتابیس یک جا اجرا کنیم دستورات را جدا کرده و تک به تک اجرا می‌کنیم.