آشنایی با عبارات با قاعده به همراه مثال - 1

“^abc”

یعنی مطابقت با همه کاراکترها بجز کاراکترهای “a” و “b” و یا “c”
علامت + * ?

“x+”

یعنی مطابقت با هر رشته حاوی حداقل یک “x”

“x*”

یعنی مطابقت با هر رشته حاوی صفر یا تعداد بیشتر “x”

“x?”

یعنی مطابقت با هررشته حاوی صفر یا یک “x”
کروشه ها تعداد توالی یک کاراکتر را به طور مشخص تعین می کند

“xy{4}”

یعنی مطابقت با هر رشته حاوی یک “x” که بعد آن دقیقا چهار “y” آمده است

“xy{4,6}”

یعنی تعداد “y”بین چهار تا شش و اگر عدد دوم (اینجا شش) ذکر نشود حداقل چهار ولی ماکزیممی ندارد
پرانتزها برای تکرار توالی استفاده می شوند

“x(yz)*”

یعنی مطابقت با یک رشته حاوی یک “x” و تعداد صفر یا نامحدود “yz”
-”.”با هر کاراکتری مطابقت می کند
”^” با ابتدای رشته مطابقت می کند و ”$” با انتهای رشته مطابقت می کند

“^ab”

یعنی رشته ای که ابتدای آن “ab” باشد توجه کنید اینجا دیگر داخل براکت نیست
اگر از هریک از این کاراکترها خواستید به عنوان کاراکترهای معمولی استفاده کنید براحتی”\$” استفاده کنید یعنی یک اسلش قبلش بگذارید