چک کردن رشته عددی یا حرف با Regular expression در #C سی شارپ

یک مثال ساده از Regular expression  که چک می کند آیا رشته ورودی تماما عدد است یا تماما حرف

using System.Text.RegularExpressions;
const string ALL_NUMERIC_PATTERN = "[a-z|A-Z]";
static readonly Regex All_Numeric_Regex =
   new Regex (ALL_NUMERIC_PATTERN);
static bool AllNumeric ( string inputString )
{
   if (All_Numeric_Regex.IsMatch ( inputString ))
   {
      return false;
   }
   return true;
}