جدا کردن یک رشته سه قسمتی در #C سی شارپ

این تابع یک رشته که از سه قسمت تشکیل شده و بین هر دو قسمت کاراکتر "/" قرار دارد را از هم جدا کرده و در سه متغیر قرار می دهد.

        void GetSubString(string String, ref string S1, ref string S2, ref string S3)
        {
            int first = String.IndexOf('/');
            S3 = record.Substring(0, first));
            int last = String.LastIndexOf('/');
            if (last > first)
            {
                S2 = String.Substring(first + 1, last - first - 1);
                S3 = String.Substring(last + 1);
            }
            else
            {
                S2 = record.Substring(last + 1);
            }
        }

به  همین ترتیب با گسترش این حلقه به صورت پویا هر تعداد را جدا کرده و در درون یک آرایه قرار دهد.