دانلود سورس یک سایت در #C سی شارپ

شما با استفاده از این کد می توانید سورس یک صفحه اینترنتی را دانلود و به صورت رشته برگردانید

string getPageSource(string URL)
        {
            System.Net.WebClient webClient = new System.Net.WebClient();
            string strSource = webClient.DownloadString(URL);
            webClient.Dispose();
            return strSource;
        }