تمامی مطالب

مقاله isi، استراتژی های آگاهی و واکنش برای حفاظت از زیرساخت های حیاتی ☆

مقاله isi، ارزیابی و مدیریت خطرهای اطلاعات و ارتباطات در تولید انرژی ☆

مقاله isi، در هم افزایی مدل های امنیت فیزیکی و سایبری در ارزیابی آسیب پذیری سیستم های راه آهن ☆

مقاله isi، متایادگیری برای پشتیبانی از نقش آفرینان بازار برق رقابتی؛ مزایده راهبردی

مقاله isi، عملیات انرژی موثر موتورهای القایی و استانداردهای کیفیت قدرت

مقاله isi، یک مدل اقتصادی نویدبخش برای پاسخ تقاضای مبتنی بر قیمت

مقاله isi، روش ها برای مدیریت شبکه های برقی توزیع شده با استفاده از عامل های نرم افزاری و مکانیزم های بازار: یک بررسی

مقاله isi، یک بررسی در کاربرد سیستم هوشمند برای تشخیص شکست در خطوط انتقال سیستم قدرت الکتریکی

مقاله isi، تحلیل حرکت بیش از حد در رله های جریان دیسک القایی

مقاله isi، بررسی ضروری پیشرفت های اخیر و توسعه های بیشتر مورد نیاز در شارش توان بهینه AC

مقاله isi، یک روش بالا پایین برای اهرم بندی مشارکت جمع کننده های باقی مانده در بازارهای سرویس رزرو

مقاله isi، اختلاف در ماکزیمم مشخصات سرعت گشتاور ماشین القایی بین مدهای کارکرد موتور و مولد برای کاربرد وسایل الکتریکی

مقاله isi، مکان تخلیه های جزیی در سیسم پیچ مبدل با استفاده از موجک ها؛ دایورجنس لیبلر

مقاله isi، تابکاری شبیه سازی شده برای کنترل انرژی و مدیریت مشترک سرویس های فرعی با در نظر گرفتن وسایل الکتریکی

مقاله isi، اتخاذ و ارزیابی چندفازه حالت ارتجاعی سیستم های قدرت برای خطرات طبیعی

مقاله isi، مدل سازی مبتنی بر چندعامل برای یکپارچه سازی وسایل الکتریکی در یک عملیات شبکه توزیعی

مقاله isi، مزایای اقتصادی یکپارچه سازی تقاضای فعال در برنامه ریزی شبکه توزیع: یک مطالعه موردی اسپانیایی

مقاله isi، تحلیل غیرقطعی برآوردهای حالت سیستم قدرت و انتخاب باس مرجع

مقاله isi، اثرات بازیابی ولتاژ بعد از افت ولتاژ در لامپ های تخلیه گاز

مقاله isi، برنامه ریزی هماهنگ سیستم یکپارچه سازی مزرعه بادی مقیاس بزرگ و شبکه انتقال منطقه ای با در نظر گرفتن قیدهای پایداری ولتاژ استاتیک

مقاله isi، یک حلقه فازی بسته فیلتر میانگین نویدبخش برای دستگاه های FACTS

مقاله isi، تکنیک ها برای بهبود موثر در درایوهای موتور PWM

مقاله isi، مدیریت جانبی تقاضا توسط یکپارچه سازی تکنولوژی های ارتباطی باس در شبکه های هوشمند

مقاله isi، همبستگی رکورد حرکت موج دو انتهایی خودکار برای تحلیل اختلال خط انتقال

مقاله isi، یک روش تولید ستون برای حل مساله های برنامه ریزی توسعه تولید با نفوذ انرژی تجدیدپذیر بالا

مقاله isi، کنترل شارش توان و تحلیل احتمالی N-1 با DSRها در شبکه های انتقال غیرمتوازن

مقاله isi، ارزیابی کیفیت راه حل و عملکرد محاسباتی در مساله التزام واحد هیدرو با در نظر گرفتن روش های برنامه نویسی ریاضی مختلف

مقاله isi، مشارکت مزرعه های بادی مبتنی بر PMSG برای سرویس های کمکی شبکه

مقاله isi، مبدل حالت جامد مبتنی بر مبدل ماتریس مدولار برای شبکه های هوشمند

مقاله isi، نمایش آفین تکه ای نیمه فیزیکی برای کنترل کردن در تولید سیستم هیدروقدرت

مقاله isi، یک الگوریتم برای محاسبه سریع نیروهای مدار کوتاه در جعبه تقسیم های جریان باالای مبدل های کوره قوس الکتریکی بر اساس روش تصاویر

مقاله isi، تکنیک بوستر ولتاژ ترکیبی برای افزایش ظرفیت از طریق کنترل شکست مولد القایی قفس سنجابی

مقاله isi، مدل سازی و شبیه سازی سیستم زمینی یک دسته برج های خط انتقال قدرت با شامل شدن محیط رسانایی ناهمگن

مقاله isi، ماکزیمم ردیابی نقطه قدرت سیستم های فوتوولتائیک بر اساس کنترل مدل لغزشی پذیرش مدول

مقاله isi، تنظیم ولتاژ بکپارچه شده در شبکه های توزیع با تولید توزیع فوتوولتائیک کمک شده توسط زیرساخت ارتباطی

مقاله isi، یک راهبرد برنامه ریزی ایستگاه شارژ متمرکز شده نویدبخش با در نظر گرفتن قدرت ساختار شبکه برق شهری

مقاله isi، تحلیل عملکرد یک محدود کننده جریان شکست ابررسانایی در یک زیرایستگاه توزیع قدرت

مقاله isi، در پایداری سیگنال کوچک یک سیستم قدرت AC/DC با یک شبکه MTDC هیبریدی

مقاله isi، برآورد حالت سیستم های توزیعی با استفاده از مشخصه ولتاژ کنترل با فراست

مقاله isi، شاخص ها و مدل های نیروگاه فوتوولتاییک مقیاس مطلوب برای نظارت آنلاین و اهداف تشخیص شکست

مقاله isi، یک روش مبتنی بر PCA برای خوشه بندی زیرایستگاه برای مطالعات افت ولتاژ در مفهوم انرژی جدید برزیلی

مقاله isi، مجموعه های پاسخ خازن برای التزام واحد مقید امنیتی با عدم قطعیت باد

مقاله isi، انتشار موج فرکانس بالا همراه با رساناهای بالاسری توسط روش خط انتقال و تحلیل الکترومغناطیسی عددی

مقاله isi، تشخیص شکست و شرط نظارت مولدهای بادی مغناطیسی دائمی شار محوری

مقاله isi، یک روش جدید برای برنامه های حفظ مرکزیت قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع قدرت الکتریکی بر اساس یک الگوریتم ژنتیک چندهدفه

مقاله isi، یک تکنیک حفاظت خلبان اضافی دنباله منفی در طول تریپینگ تک قطبی

مقاله isi، فیلتر پرونی دربرابر فیلترهای متداول برای رله های حفاظت فاصله: یک تحول

مقاله isi، مدیریت تجمع احتمالی با استفاده از Evها در یک شبکه هوشمند با تولید تجدیدپذیر متناوب

مقاله isi، سیستم مدیریت انرژی برای حالت ارتجاعی افزایشی میکروشبکه ها در طول عملیات جزیره ای

مقاله isi، مدل سازی پراکندگی تخلیه های جزیی با توجه به تغییر سرعت انتشار در کابل های قدرت

نمایش 501-550 از 2433رکورد